مراسم سوگواری سالارشهیدان 

در پنج روز پایانی دهه محرم مجالس عزاداری سالار شهیدان با حضور جمعی از شیعیان مقیم آلمان با سخنرانی
آیة الله سید عباس حسینی قائم مقامی برگزار گردید . وی که به جهت شرکت و ارائه سخنرانی در برخی مراکز دانشگاهی  این ایام را درآلمان بسر می برد ، در این مجالس عزاداری  با طرح این پرسش که آیا ما فقط  می توانیم با معصوم (ع) ارتباط و پیوند عاطفی برقرار کنیم یا علاوه بر آن ، می توانیم با او شباهت رفتاری نیز پیدا نماییم ، گفت: گاه تصویری  از معصوم (ع) وجود دارد که در عین حالی که درست است ولی آن حضرات را خیلی دور از دسترس ما قرار می دهد. ولی واقعیت این است که گر چه حقا ئقی  چون پیامبری و یا عصمت به مفهوم خاصّ آن ، تجربه پذیر و قابل تکرار نمی باشند و از این نظر معصومین (ع) شخصیت هایی استثنایی و تکرار ناشدنی هستند ؛ اما آن ابعادی از شخصیت معصوم که ظهور یافته ، قطعاً برای ما قابل الگوبرداری و تکرار می باشد و اصولاً عناصر اختصاصی  معصوم (ع) برای ما یا گزارش نشده اند و یا فقط مورد اشاره قرار گرفته اند نظیر آنچه که در زیارت جامعه کبیره مشاهده
می کنیم. بنابراین نه تنها می توان از شخصیت معصوم (ع) الگو گرفت بلکه این الگوپذیری  ضرورت ایمان و ادعای تشیّــع است  و اصولاً یکی از دلایل مبارزه شدید اسلام  با پدیدۀ غلوّ و تصویر گری های انحرافی از شخصیت معصوم (ع) همین است که موجب قطع پیوند تربیتی آنان با سایرانسانها می شود . نظیر آنچه که در مسیحیت در خصوص شخصیت حضرت مسیح (ع) رخ داده است. در اسلام پیامبر مظهر عبودیت است و نه بیشتر! معصوم از سویی دارای برتری هایی است که اورا شایسته سرمشق گیری قرارمی دهد و از سوی دیگر یشری همچون سایر افراد بشر است که این الگوپذیری را ممکن می سازد.

وی در جلسات مختلف ، به تشریح نقش تربیتی معصوم (ع) و تفسیر مفهوم مودّت اهل بیت ،ویژه گی های زبان وحی،
نسبت قرآن وسیره وسنت معصومین پرداخت .این مراسم در هر روز با عزاداری و توسل به سالار شهیدان پایان می یافت.