از آنجا که اکثر مخاطبین مجله وزین کیهان اندیشه را خواص و اهل فن تشکیل می دهند، گمان نمی رود مسائلی که برای عامه مردمان ابهام و ایهام انگیز بوده، برای آنان نیز چنین باشد و بل آنها خود قادر به استخراج بسیاری از ناگفته ها از گفته ها هستند. از این رو قصد تحریر، تقریر و توضیحی دوباره بر مقالات سابق نداشتم، ولی گویا هنوز برای بعضی از عزیزان مقتضی توضیح وجود دارد. لذا بطور اجمال،گذری بر نکات برجسته آن مقالات که احیاناً منشأ ابهام گردیده می شود.

برای دیدن ادامه مطلب به لینک زیر مراجعه نمائید.

لینک به منبع مقاله