مهمترین دغدغه دین­پژوهان و فیلسوفان دین معاصر، جستجو از راههای اثبات وجود خداوندو ارزیابی و نقادی آنهاست. در فسلفه اسلامی نیز از همان آغاز، علاوه بر مباحث عامی که یکی از مهمترین آثار و ثمرات آن در بحث خداشناسی ظهور می­یافت، یکی از دو بخش عمده آن، بنام(الهیات بالمعنی الخصٌ) نیز بطور خاص به بحث از وجود و اوصاف خداوند اختصاص یافته و هیچگاه پسوند اسلامی این فسلفه، آنرا از ورود به جدٌی­ترین عرصه­های نقد و نظر پیرامون براهین خداشناسی بازنداشته است. تا بدانجا که بسیار فیلسوفان مسلمان را می­بینیم که گاه در عرصه نقادی، آنچنان جدٌی و حقیقت­جویانه وارد می­شوند که در نگاه مخاطب،تعهد و باورمندی آنان به (دین توحیدی) فراموش می­گردد و صد البته، در پایان، محصول آن چیزی جز اثبات حقیقت نیست.

برای دیدن ادامه مطلب به لینک زیر مراجعه نمائید.