۲۷/۱۱/۶۸ تا ۱۵/۴/۶۹ تعداد 20 جلسه از مجموع 24 جلسه در سایت موجود است ــ شماره مسلسل : ۱ تا ۲۴


مشاهده فايل جلسه دوم


مشاهده فايل جلسه سوم


مشاهده فايل جلسه چهارم


مشاهده فايل جلسه پنجم


مشاهده فايل جلسه ششم


مشاهده فايل جلسه هفتم


مشاهده فايل جلسه هشتم


مشاهده فايل جلسه نهم


مشاهده فايل جلسه دهم


مشاهده فايل جلسه یازدهم


مشاهده فايل جلسه دوازدهم


مشاهده فايل جلسه سیزدهم


مشاهده فايل جلسه چهاردهم


مشاهده فايل جلسه شانزدهم


مشاهده فايل جلسه هفدهم


مشاهده فايل جلسه هجدهم


مشاهده فايل جلسه نوزدهم


مشاهده فايل جلسه بیست و یکم


مشاهده فايل جلسه بیست و دوم


مشاهده فايل جلسه بیست و چهارم