نام کتاب: مباحث قطع و ظنّ (تقريرات درس آيت الله وحيد خراساني) نويسنده: سيد عباس حسيني قائم مقامى نام انتشارات: --- سال نشر: --- شابک: 21564874634

پيرامون اثر :

اين مجموعه مشتمل بر تقريرات درس آيت الله وحيد خراسانی از ابتداء مباحث قطع و ظنّ (حالات مكلّف و احكام قطع) تا پايان مباحث قطع (ادله حجيّت خبر واحد) می باشد.