نام کتاب: مدخل نويسنده: سيد عباس حسینی قائم مقامي نام انتشارات: جامعه مدرسين حوزه علميه قم سال نشر: ۱۳۶۳ شابک: ---

پيرامون اثر :

ين كتاب براي آشنايي جوانان و نوآموزان با مباحث تفسير، فقه و حديث نگاشته شده در طول حدود 20 سال كه از نگارش آن ميگذرد به جهت سادگي زبان و رواني قلمي كه در أن بكار گرفته شده مورد استقبال قرار گرفته و حدود ده بار تجديد چاپ شده است. كتاب مدخل در بردارنده سه فصل است كه بترتيب عبارتند از: احكام، قرآن و حديث. هدف كتاب از طرح مباحث مذكور، برداشتن گامي جهت تسريع در امر آموزش نوآموزان مي باشد. در بخش اول كه احكام نام دارد، با برشمردن احكام اسلام در دو بخش اصول دين و فروع دين تلاش شده است تا حالات مختلف انسان را از منظر پيروي از احكام به طور كامل توضيح داده شود و تبيين گردد. در پيش درآمد بخش دوم كه عنوانش حديث است تعريف حديث، اهميت حديث و اقسام حديث ذكر گرديده و در ادامه تاريخ اجمالي تدوين حديث به همراه كتب حديث أورده شده است. در بخش سوم تحت عنوان قرآن. به تعريف مفاهيمي چون: تنزيل، ترجمه، تفسير، محكم و مشابه پرداخته شده تا با دانستن اين نكات استفاده از تفاسير، كتب قرآني و كلاسهاي آنها براي خوانندگان قران كريم تسهيل شود. در ادامه اين مبحث مسائل مختلفي از قبيل كيفيت نزول قرآن، چگونگي نامگذاري سوره ها. مصونيت قرآن از تحريف، اعجاز قرآن. فواغ سور و معجزه آنها به طور واضح بيان شده است. بخش پاياني كتاب به تفسير قرآن اختصاص دارد و در آن تلاش شده تا تقسيمات كلي تفسير، انواع موضوعات تفسير و كتب تفسيري شيعه با شرح و بسط توضيح داده شود.