نام کتاب: مباحث الفاظ (تقريرات آيت الله صانعي) نويسنده: سيد عباس حسيني قائم مقامى نام انتشارات: ---سال نشر: --- شابک: 2164986431

پيرامون اثر :

اين مجموعه مشتمل بر تقريرات آيت الله وحيد خراساني از ابتدای مباحث الفاظ تا پايان بر اساس جلد 1 کفاية الاصول می باشد.