نام کتاب: كتاب الحدود (تقريرات درس آيت الله شیخ جواذ تبريزي) نويسنده: سید عیاس حسینی قائم مقامی نام انتشارات:-  سال نشر: - شابک: 35468758465497

پيرامون اثر :

کتاب حاضر مشتمل بر تقريرات درس آيت الله شيخ جواد تبريزي از ابتدای کتاب تا پايان مي باشد.