جشن ملی روز پلیس در 12ماه می  با حضور شخصیتهای سیاسی واجتماعی در مرکز پلیس تشکیل گردید.
 دراین مراسم با تجلیل از پلیس نمونه، فعالیتهای یکساله سازمان پلیس تشریح گردید و رئیس سنات نیز پیرامون عناصر اصلی در امنیت ونقش پلیس سخن گفت.دراین مراسم که علاوه بر رهبران مسیحی برای نخستین بارنماینده گانی از جامعه مسلمانان حضور داشتند آیت الله قائم مقامی رئیس مجلس شیعیان آلمان نیز به عنوان یکی از میهمانان ویژه شرکت نمود ومورد استقبال رسمی رئیس پلیس قرار گرفت ودر سخنان افتتاحیه ضمن اعلان تشکیل مجلس عالی شیعیان ازحضور رئیس این مجلس در مراسم  تشکر نمود.