در مراسم سراسری روز کلیساها مطرح شد:

تفاوتهای دعوت اسلامی و مسیونری  مسیحی

مراسم روز همبستگی کلیساهای آلمان ( (Ökumenische Kirchentag با حضور هزاران تن در روز 15 ماه می (25 اردیبهشت1389) در شهر مونیخ آلمان برگزار گردید.

این مراسم که مهم ترین مراسم سراسری ملی- مذهبی کلیساهای آلمان می باشد ، هر ساله بطور مشترک از سوی رهبری کلیسای کاتولیک و افانگلیش (پروتستان) برگزار می گردد. برقراری دیالوگ میان اسلام و مسیحیت یکی از اهدافی است که در برگزاری این مراسم مورد توجه قرار داشت و با سخنرانی آیة الله سید عباس حسینی قائم مقامی تحت عنوان :

"مسیونری مسیحی" و "دعوت اسلامی"  (Mission und Dawa)انجام گرفت.

قائم مقامی در سخنان خود که با استقبال گستردۀ حاضران مواجه شد ، به تبیین ماهیت و اهداف " دعوت اسلامی" و تفاوتهای آن با " مسیونری " پرداخت و گفت :

 « از نظر قرآن پیامبران دارای دو وظیفۀ اصلی هستند ؛ نخست پیام خداوند

 (Göttliche Botschaft) را به انسانها "ابلاغ" می نمایند و در گام بعدی نسبت به " پیام ابلاغ شده "  روشنگری (Aufklärung) ميكنند.

در ابلاغ پیام خداوند ، پیامبران هیچ دخل و تصرفی در اصل پیام نمی کنند و عینا" آن را به مخاطبان می رسانند و از این رو مفهوم دقیق واژۀ  قرآنی " بلاغ" ، رساندن کامل پیام (Vollkomene Übermittlung) است و با روشنگری نسبت به این پیام ، از آن ابهام زدایی کرده و آنرا تبیین می سازند و در این مرحله است که " بلاغ" به دلیل روشنگری انجام شده ، به تعبیر قرآن " مبین" (Deutlich) می شود.

قرآن بارها یاد آور شده که پیامبران جز "بلاغ مبین" وظیفۀ دیگری بر عهده ندارند . بنابراین هر جا که از دعوت به عنوان وظیفۀ دیگر پیامبران یاد شده است بی تردید چیزی جز روشنگری و تبیین پیام خداوند مورد نظر نیست . بنابراین هم بلاغ و هم دعوت ماهیت اندیشگی (Gedanklich) دارند که مجموعا" فرایند آگاهی سازی را تشکیل می دهند.»

قائم مقامی با استدلال به آیات مختلف قرآن و با تاکید بر تفاوتهای دو واژۀ اجبار و اکراه به تفصیل توضیح داد که از نظر قرآن ایمان و عقیده (Glauben) در شرایط آزادی کامل تحقق می یابد و نه تنها هر گونه اجبار (Zwang) برای ایمان ورزی و باورانیدن نفی شده است بلکه کمتر از اجبار که اکراه است نیز از کلیه اجزای دین نفی گردیده است .

پس از سخنرانی قائم مقامی بر اساس سنت معمول در محافل علمی و جلسات گفت و گو ، با برگزاری یک میزگرد (Pudiom)  دو صاحبنظر به عنوان وکیل انبوه جمعیت حاضر و نیز پنج تن از اساتید برجسته دانشگاه و صاحبنظران در الهیات ادیان آقایان پروفسور کریستین ترول(Troll) ، پروفسور اولریش دن (Dehn) ، پروفسور کلاوس هُــک (Hock) و خانم دکتر گوردال(Gürdal) به ارائۀ نظرات خود پیرامون سخنرانی ایراد شده و طرح سؤالات  پرداختند و قائم مقامی نیز به آنها پاسخ داد.

ضرورت حفظ برابری و نفی تغلیب و آمریت  (Herrschaftfreiheit) در دیالوگ ،           نا سازگاری اندیشۀ مسیونری با منطق گفتگو ، ضرورت گفتگو و شناخت صاحبان ادیان و اندیشه ها از یکدیگر ، تاثیر گفتگو در توسعۀ همزیستی و صلح اجتماعی ، ماهیت جهاد اسلامی و تفاوتهای ماهوی آن با جنگ مقدس در مسیحیت (Heilige Krieg)  ، ضرورت معرفی و آشنایی بیشتر با جوهر معتدل و عقلانی اسلام و... از جمله مهم ترین موضوعاتی بود که در گفتگوهای دو طرفه ناقدان و سخنران مورد بحث و تاکید قرار گرفت.

 یاد آور می شود برخی مطبوعات آلمان با بازتاب خبر این سخنرانی ، به استقبال های صورت گرفته از آن اشاره نمودند . از جمله روزنامۀ تاگس سایتونگ (TAZ)  در گزارشی پس از نقل بخشهایی از این سخنرانی میزان تاثیر آن بر مخاطبان را غیر قابل انتظار توصیف نمود.

روز کلیسا ها با برگزاری مراسم اختتامیه با حضور شخصیت های سیاسی ، فرهنگی و مذهبی  و از جمله رییس جمهور آلمان پایان یافت .