مراسم شهادت حضرت صدیقه طاهره در بیت الاحزان حضرت زهرا با سخنان آیت الله سید عباس حسینی قائم مقامی ، شنبه 22/12/1394

 

شروع مراسم ساعت ١٩:٣٠ 

شنبه 

 

آدرس : تهران ، منیریه، خ ولی عصر، خ پیران عقل، بن بست صداقت