خلاصه مطالب جلسه ششم

 ۱۴۰۲/۷/۳۰

فلسفه چیست؟ و گزاره فلسفی چیست؟

 1. فلسفه موضوعش وجود است و وجود را با روش عقلی بررسی میکند و ساختارش برهانی است.
 2. برهان هر فرآیندی است که با ارجاع به بدیهیات به پرسش نهایی انسان پاسخ میدهد.
 3. امر بدیهی بسیط است و وقتی موضوع و محمول تصور شود، تصدیق میگردد.
 4. اصول موضوعه، پیش فرضهای قطعیت یافته ی علوم را گویند که مبنای برهان قرار می گیرند.
 5. بدیهیات شامل بدیهیات اولیه و ثانونه اند.
 6. بدیهیات اولیه امتناع استدلال و تعریف دارند، اما بدیهیات ثانویه با بدیهیات اولیه تعریف میشوند. بدیهیات ثانویه در فلسفه اسلامی مورد غفلت واقع شده و حلقه مفقوده میباشند.  
 7. امور واقع، اموری بدیهی هستند. مانند سرما، گرما، گرسنگی و تشنگی.
 8. برای حل بسیاری از مسائل باید به جای وجود، امر واقع و به جای امر بدیهی، امور بین الاذهانی بگذاریم. نتیجه ادراک بین الاذهانی، اقناع بین الاذهانی است.  
 9. امر واقع پذیرفتنی ترین امر بین الاذهانی است.
 10. امر واقع دو نوع است؛ وجودی و ایجادی؛ امر ایجادی باید سازگار با امر واقع وجودی باشد. امر واقع ایجادی سازگار با امر وجودی حق است و بدیهی است و مبنای برهان قرار میگیرد.
 11. اگر امور واقع ایجادی به امر وجودی برنگردند، چندگانه های غیر سازگار بوجود آمده و مشکل هم ارزی واقع می شود.

امور بدیهی ثانوی، امور واقع هستند و به مثابه مصادیق وجود و وجود عینیت یافته اند.

از ویژگی های امر واقع این است که امری است تحقق یافته و همچنین دارای ویژگی نسبت پذیری است ( امری نسبی است و مطلق نیست) و در نسبت با دیگری قرار می گیرد.

نسبت با دیگری برای امر واقع موجب پیوستگی و وابستکی با سایر حقایق وجودی میگردد و یک واحد را شکل داده و مشکل تعدی گری، هم ارزی و هم طرازی حل می گردد.