نام کتاب: اصول عمليه (تقريرات درس آيت الله وحيد خراساني) نويسنده: سيد عباس حسيني قائم مقامى نام انتشارات: سال نشر: شابک: 4546897431

پيرامون اثر :

اين مجموعه مشتمل بر تقريرات درس آيت الله وحيد خراساني شامل مباحث استصحاب – تعادل و تراجيح - اجتهاد و تقليد می باشد.