اهم موضوعات مطرح شده :

شهريور ۷۱ تا دي ماه ۷۲

تعداد 21 جلسه از مجموع 22 جلسه در سایت موجود است ــ شماره مسلسل : ۲۵ تا ۴۶

جلسه دوم

جلسه سوم

جلسه چهارم

جلسه پنجم

جلسه ششم

جلسه هفتم

جلسه نهم و بخشی از جلسه هشتم

جلسه دهم

جلسه یازدهم

جلسه دوازدهم

جلسه سیزدهم

جلسه چهاردهم

جلسه پانزدهم

جلسه شانزدهم

جلسه هفدهم

جلسه هجدهم

جلسه نوزدهم

جلسه بیستم

جلسه بیست و یکم

جلسه بیست و دوم