اهم موضوعات مطرح شده :
مقدمات-آشنايي با مباني انديشه ابن عربي، انواع تجليات الهي،پيرامون دعا و استجابت،نقد پذيري مشاهدات عرفاني،ثبات جزئي و تنوع طلبي در انسان،اقسام دعا كنندگان به درگاه خداوند،تفاوت تجليات اسمائي و ذاتي،عصمت در تفكر انساني،"خود" انسان،بحث تفضيلي ختم ولايت،پايان ناپذيري اسما الهي

جلسه اول

جلسه دوم

جلسه سوم

جلسه چهارم

جلسه پنجم

جلسه ششم

جلسه هفتم

جلسه هشتم

جلسه نهم

جلسه دهم

جلسه یازدهم

*

جلسه دوازدهم

*

جلسه سیزدهم

*

جلسه چهاردهم

جلسه پازدهم

جلسه شانزدهم

جلسه هجدهم

جلسه نوزدهم

جلسه بیستم

جلسه بیست و یک

جلسه بیست و دوم

جلسه بیست و سوم

جلسه بیست و چهارم

جلسه بیست و پنجم

-

جلسه بیست و ششم

جلسه بیست و هفتم

جلسه بیست و هشتم