اهم موضوعات مطرح شده : مفهوم فتح-انسداد اسمائي-كاركردهاي اسم "فتاح"-رابطه روح و بدن-فرديت در عرفان-تناكح و آميزش اسمائي-تناكح ساري در هستي-آيات ركائب-اشاره اي به نسبيت معرفت

جلسه اول

جلسه دوم

جلسه سوم