اهم موضوعات مطرح شده :
مقدمات-مراتب احديت-بررسي تفضيلي:صراط "سلوكي" و "وجودي"-نقد نظريه "صراط" هاي مستقيم-بررسي مباني معرفت شناختي و زبانشناختي پذوراليسم ديني-تاملي در ويژگيهاي زبان وحي-تفاوتهاي رحمت رحيميه و رحمت رحمانيه-رحمت وجودي و سلوكي-بحث تفصيلي از حيات ساري در موجودات-اشاره به پاره اي خلط هاي عرفاني-تفاوتهاي "شخصيت" و "جمعيت" شهودي

جلسه اول

جلسه دوم

جلسه سوم

جلسه چهارم

جلسه پنجم

جلسه ششم

جلسه هفتم

جلسه هشتم

جلسه نهم

جلسه دهم