اهم موضوعات مطرح شده :
مقدمات-زبانشناسي ابن عربي-اقسام دين-رهبانيت-روش شناخت درستي تجربه هاي عرفاني-شرايط ديني بودن عرفان-رابطه تجربه عرفاني و تجربه نبوي (ع)-اقسام حال-حال وجودي و سلوكي-مفهوم مجازات و جزا-اتحاد "حال" و "جزا"-تكرار ناپذيري تجلي الهي-همزباني پيامبران و امتها

۱۲/۸/۸۰ تا ۶/۱۰/۸۰ تعداد 7 جلسه از مجموع 10 جلسه در سایت موجود است ــ شماره مسلسل: ۷۱۰ تا ۷۱۹

مشاهده فايل جلسه اول


مشاهده فايل جلسه دوم


مشاهده فايل جلسه سوم


مشاهده فايل جلسه چهارم


مشاهده فايل جلسه پنجم


مشاهده فايل جلسه ششم


مشاهده فايل جلسه هفتم