اهم موضوعات مطرح شده :
مقدمات-فهم پذيري عرفان-تاويل و تفسير-وجود تاريخي واساطيري پيامبران-تفاوتهاي "الله" و "رب"-راز وجودي موجودات-رابطه رب و مربوب-اقسام احديت-تركيب پذيري اسما-تفاوت قابليت و استعداد-سرّ وجودي-مفهوم ربوبيت-جامعيت اسم "الله" و انسان كامل-مفهوم اضلال و ضلالت-شرح حديث "من عرف..."-اتحاد ربوبيت و عبوديت-قرب نوافل و فرائض-اقسام عهد-رابطه وحدت و كثرت–اشارتي به پلوراليسم در انديشه عرفانی-پايان ناپذيري عذاب (خلود)-بررسي نظريه هاي موافق و مخالف در "خلود"

از ۱۴/۷/۷۹ تا ۱۹/۲/۸۰ تعداد 12 جلسه از مجموع 19 جلسه در سایت موجود است ــ شماره مسلسل : ۶۵۶ تا ۶۷۴
مشاهده فايل جلسه اول

مشاهده فايل جلسه دوم

مشاهده فايل جلسه سوم

مشاهده فايل جلسه چهارم

مشاهده فايل جلسه دهم

مشاهده فايل جلسه یازدهم

مشاهده فايل جلسه دوازدهم

مشاهده فايل جلسه پانزدهم

مشاهده فايل جلسه شانزدهم

مشاهده فايل جلسه هفدهم

مشاهده فايل جلسه هجدهم

مشاهده فايل جلسه نوزدهم