اهم موضوعات مطرح شده 

تفاوتهای عرفان نظری و عملي، شيوة زبانی ابن عربی در فصوص، زبان «حال» و زبان «قال»، رابطة زبان انديشه درعرفان، «رمز» در زبان و انديشه عرفانی، قدرت عرفانی، مقام «همت»، مفهوم «صاحب الزمان»، اسماء و اوصاف انسان كامل، ضعيف بودن انسان به چه معنی است؟، رابطة ارگانيک مراتب انسان و جهان، عدم اظهار ربوبيت از سوی عارفان كامل، عوامل مهار و كنترل قدرت عرفانی، تفاوت معجزه و كرامت، رسولان مهربانی، تنزيه و تشبيه، احديّت جمع عارف، عوامل مهارقدرت درعرفان، ترك اراده درترک، فناء كامل عارف، علم عارف به اعيان ثابته، جبر واختيار درعرفان، تعامل عبوديّت وربوبيّت، احديّت حقّ

جلسه اول

جلسه دوم

جلسه سوم

جلسه چهارم

جلسه پنجم

جلسه ششم

جلسه هفتم

جلسه هشتم

جلسه نهم

جلسه دهم

جلسه یازدهم

جلسه دوازدهم