خلاصه و اهم مطالب جلسه دوازدهم

۱۴۰۲/۹/۵

در تشکیک ما به الامتیاز برآمده از ما به الاشتراک (امر مشترک تمام پدیده ها) است.
مابه الاشتراک منشاء ما به الامتیاز است و چندگانگی و کثرت و افتراق ذاتی وجود ندارد.
در تشکیک وجود، در چندگانه ها، چندگانگی تفاهمی و دوستی و گفتگو پذیری حاکم است.  
ویژگیهای تشکیک چیست؟ رابطه بین کثرات در تشکیک رابطه عرضی و همسانی نیست، که بین متبانات برقرار است، تا اصالت به کثرت داده شود و راه تفاهم باز است و اشتراک بین آنها  عینی است.
دو متباین به هیچ وجه قابل حمل بر هم نیستند،  درحالیکه بین چندگانه هاحمل وجود دارد، پس امر مشترکی وجود دارد.

اولین ویژگی تشکیک این است که رابطه طولی بین کثرات برقرار است، در رابطه طولی تفاوتها درک میشود، اما اشتراک چگونه باید درک گردد؟

رابطه طولی در تشکیک است و اگر این رابطه طولی، خطی باشد، نقص و کمال مطرح میشود و وجود و عدم بیان شده و شر ایجاد میگردد. لذا باید تفاوتها بگونه ای تشریح کردند که نقص و عدم ایجاد نشده و امری مشترک در همه کثرات وجود داشته باشد و تنها راهش این است که رابطه طولی هرمی باشد.
ویژگی رابطه طولی این است که در تشکیک بدلیل نسبت بین کثرات، ما به الامتیاز و مابه الاشتراک یکی است.
در رابطه هرمی، تفاوتهای کثرات به حقیقت و رقیقت، و شدت و ضعف است، نه به کمال و نقص.
در رابطه طولی هرمی تشکیکی، کثرات نسبت به هم سنجیده میشوند و شدت و ضعف حاصل از آن است.
الگوی تشکیک مبتنی بر نسبت پذیری است و شدت و ضعف، در نسبت معنا می یابد.
وجود وقتی در موقعیت نسبت قرار میگیرد، کثرت مییابد و نسبت وجودی مطرح میشود و کثرات در نسبت با همدیگر میتوانند به وحدت برسند و کثرت در عین وحدت ایجاد میگردد.
با نسبت پذیری است که پیوستگی، همبستگی، باهم بودگی و وحدت در کثرات معنا می یابد.
در رابطه طولی هرمی، هر چه موجود به راس هرم نزدیک باشد، شدید تر است یعنی از ویژگی راس هرم بیشتر برخوردار است و شمول او نسبت به پائینی ها بیشتر است و شمول پذیر تر است.
بالایی با پایینی یکسان است، اما همسان نیست. بالایی شامل همه پایینی ها در رابطه هرمی میباشد.

دو ویژگی نسبت پذیری:

  1. با هم بودگی (طرفیتی).
  2. شمول پذیری مراتبی (غیر طرفینی)

در نسبت پذیری، معرفت وجود دارد. هم اشد، اضعف را می شناسد و هم اضعف، اشد را میتواند بشناسد.
"أهم اشد خلقاً امن خلقنا، انا خلقناهم من طين لازب". لازب یعنی چسبنده که اشاره به  نسبت پذیری دارد.
"وخلقنا الانسان من علق" علق یعنی علاقه که اشاره به نوع خاصی نسبت پذیری دارد.