خلاصه و اهم مطالب جلسه دهم

۱۴۰۲/۸/۲۱


عروض به معنای ما به ازاء و مصداق داشتن و اتصاف یعنی توصیف کنندگی، یعنی با آن، وصف و مفهوم بتوان پدیده خارجی را توصیف کرد و همچنین اتصاف در خارج داشتن یعنی در خارج دارای اثر بودن.  

چالش:

  1.  آیا چیزی میتواند در خارج اتصاف نداشته باشد، اما اثر داشته باشد؟
  2. آیا چیزی می تواند در خارج مصداق نداشته باشد و اثر داشته باشد؟
  3. آیا می تواند چیزی عمیق ترین آثار در خارج داشته باشد اما تحقق خارجی نداشته باشد؟  

مصداق خارجی میتواند مصداق مفاهیم مختلف باشد.«بسيط الحقيقه كل الاشياء»
 یک انسان میتواند مصداق مفاهیم شاعری، نویسندگی، فلسفی و... با شد، اما در وجود وحدت دارد.
در بحث ادراکات؛ اصالت وجودی، ادراک نخستین را، ادراک وجود بطور بی واسطه می داند. و اصالت ماهیتی، ادراک نخستین را ادراک ماهیت میداند.
معقول اول دارای مصادیق متعدد است، اما معقول ثانی مصداق متحد و مفاهیم متعدد دارد.
یعنی یک وجود با ما هیات مختلف (وحدت در کثرت و کثرت در وحدت).  
تشکیک وجود، تفاوتها و اختلافات را در عین وحدت و ذیل وجود حل میکند و چندگانگی
ذیل وحدت به تعامل و تفاهم منتهی میشود.
ماهیت نماد کثرت و وجود نماد وحدت است و هر دو حقیقی اند، اما وجود اصیل است.
در براهین فلسفی، باید ارجاع به بدیهی اولی و ثانوی(پیشین و پسین، ما تقدم و ماتاخر) داده شود.
امر واقع همان وجود و مصداق واحدی است، که شئون(ماهیات) مختلف دارد.
اگر مباحث فلسفی ملاصدرا به جای اصالت وجود،  از تشکیک وجود آغاز میشد، مشکل اصالت ماهیت حل میگردید.
وجود در عین اینکه یک امر مشترک است و ذات اشتراکی تعمیم پذیر دارد، ذات مرتبه پذیر هم دارد.
 هر چیزی که وجود دارد، همه ویژگیهای وجود را دارد و همه در وجود مشترکند، چون وجود بسط است.
در تشکیک وجود، کثرت و چندگانگی را علی رغم اشتراک کثرات در وجود، به خودِ ذات وجود بسیط برمی گردانیم، نه به ذات خود کثرات و ماهیات، تا به بحث تناقض هستی و نیستی و ترکیب پذیری وجود برخوردیم و یا تضاد در ذات ماهیات ایجاد شود.(تناقض در ذات وجود و تضاد در ذات ماهیت نیست)
در تشکیک، ما به الاختلاف در عین ما به الاشتراک است و هر دو به یک وجود واحد بر میگردند.(البته بدین معنی نیست که وجه اشتراک همان وجه اختلاف باشد، بلکه بدین معنی است که هر دو از یک ذات وجودی بر می آیند.)
تشکیک یعنی در عین یکسانی، همسان نباشد. مصداقی با مفاهیم متعدد و وجودی با ماهیات متکثر رابطه طولی)
تشکیک یعنی اشتراک غیر همسان و طولی، یعنی یک حقیقت وجودی با ماهیات متعدد.