دفتر نخست: بازخوانش نسبت کتاب و سنت... نظریۀ سوم متعلق به گروهی میانه‌روست که هم قرآن را می‌پذیرند و هم برای حدیث اعتبار فراوانی قائل‌اند. قائلان به این نظریه برای تفسیر قرآن هم عمدتاً به روایات مراجعه می‌کنند؛ اما به نقد سندی یا تاریخی احادیث نیز می‌پردازند و بر این باورند که هر حدیثی را نمی‌شود پذیرفت. چنان‌که گفتیم، علم رجال و بخشی از علم درایه در همین راستا شکل گرفته است. نظریۀ چهارم نیز متعلق به کسانی است که به نقد معرفتی حدیث اعتقاد دارند. اینان بر این باورند که برای بهره‌گیری از روایات،‌ صِرف بررسی‌های سندی کافی نیست؛ بلکه باید نقد معرفتی هم صورت بگیرد.