نام کتاب: امام خميني و حكومت اسلامي نويسنده: سيد عباس حسینی قائم مقامي نام انتشارات: موسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني سال نشر: ۱۳۷۸ شابک: 9643353354

پيرامون اثر :

- مصلحت به مثابه روش (اصغر افتخاري) - العمل الحكومي و دوره في تحقيق مسووليات الدوله الاسلاميه (محمدعلي تسخيري) - مصلحت به عنوان پارادايم حكومت اسلامي (سيد محمد ناصر تقوي) - ضوابط احكام حكومتي (سيد عباس حسيني قائم مقامي) - ولايت فقيه و فرايند مصلحت اجتماعي (سيد عباس حسيني قائم مقامي) - جايگاه مصلحت در حكومت ولايي (عبدالحسين خسروپناه) - ماهيت و آثار فقهي سرپيچي از احكام حكومتي (سيف الله صرامي) - نقش مصلحت نظام در فقه اسلامي (حسين علي احمدي) - مصلحت نظام در انديشه امام خميني (فاكر ميبدي) - جايگاه مصلحت در شريعت و تبيين انديشه امام (ره) (جواد فخار طوسي) - نقش مشورت و مشاركت در فرايند تصميم سازي با نگاهي تاريخي و تطبيقي (احمدمبلغي) - طرح مصلحت در انديشه امام خميني و تحليلي برآن (محمد منصور نژاد)